คุณอยู่ที่นี่

ปางอุ๋ง ในอดีต

ปางอุ๋งที่สวยงามที่เราได้เห็นในวันนี้นั้น เกิดขึ้นจากความพยามยามที่น้อยคนนักจะได้รู้ ว่าก่อนหน้านี้นั้นมันเคยเป็นป่าที่แทบจะไม่มีต้นไม้ ไม่มีแหล่งน้ำ แต่ทั้งหมดนี้ กลับกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปได้อย่างไร และใครเป็นคนสรรค์สร้างปางอุ๋งขึ้นมา อยากรู้กันใช่มั๊ย...

ความเป็นมา
ด้วยป่าไม้ธรรมชาติในบริเวณที่สร้างอ่างเก็บน้ำปางตองใหม่ และฝายปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางทำลายเป็นเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว สภาพป่าไม้ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นเอง ตามธรรมชาติได้ทัน กับความต้องการในด้านอุปโภคบริโภค และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถ้าปล่อยให้สภาพการณ์เป็นเช่นนี้ ก็จะมีผลเสียหาย และกระทบกระเทือนมาสู่บริเวณลุ่มน้ำ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา 

 
ภาพซ้าย คือปางอุ๋งในอดีต ส่วนภาพขวาคือ ปางอุ๋งในปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับผลเอก ปิ่น ธรรมศรี หัวหน้าคณะทำงานส่วนพระองค์ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 ให้ปรับปรุงสภาพป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำปางตองใหม่ และฝายปางอุ๋ง ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่า ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้คืนเหมือนเดิม โดยการดำเนินการปลูกป่าตั้งแต่ปี 2528-ปัจจุบัน ทำการฟื้นฟูสถาพป่าในเนื้อที่ประมาณ 18,240 ไร่ นอกจากการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่แล้ว 


ภาพปางอุ๋งในอดีต

โครงการพระราชดำริปางตอง2(ปางอุ๋ง) ยังได้จัดทำพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิประทศของโครงการฯ อยู่บนพื้นที่สูง ในสภาพป่าประเภทป่าดิบชื้น มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีทัศนียภาพสวยงาม อันประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทิวสน และสภาพโดยรวมที่สวยงาม มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และสถานที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธ์เขียนแลวแบบธรรมชาติ ตามพระราชดำริ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่า 

จึงทำให้โครงการพระราชดำริปางตอง2(ปางอุ๋ง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในแต่ล่ะปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ประมาณ 15,000 คน อีกทั้งทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ จากนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

ประเภทบทความ: