คุณอยู่ที่นี่

ที่มาของ หมู่บ้านรวมไทย

ความเป็นมา โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ( ปางอุ๋ง ) จัดตั้งขึ้นในปี 2527 ตั้งอยู่ตาบลหมอกจำแป่ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระราชดาริ ตั้งแต่ปี 2522 เนื่องจากในสมัยนั้น พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดน มีกองกาลังต่าง ๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด และบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า 


บริเวณทางเข้าหมู่บ้านรวมไทย ..ซึ่งเป็นทางเข้าสู่ปางอุ๋ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใย จึงมีพระราชดาริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ และพัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพ ปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้า โดยในการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จฯ ด้วยพระองค์เอง จึงเกิดโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยขึ้น ตั้งแต่บัดนั้นมา 

โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป 

ในส่วนของความรับผิดชอบและประสานงานในพื้นที่นั้น ทรงมีพระราชดาริให้หน่วยทหาร จากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ ( ทหารเสือราชินี ) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนมวลชนและหน่วยงานราชการ นอกจากนั้นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าประมาณ 70.000 กว่าไร่บริเวณนั้นและให้การสนับสนุนโครงการ ฯ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านคือ โครงการพระราชดาริ ปางตอง 2 จาก สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ( กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ) 


บ้านรวมไทย เป็นอีกจุดที่เราจะไปหาที่พัก ที่กิน ได้ ถ้าไม่มีที่กางเต้นท์ในเขตอ่างเก็บน้ำ ปางอุ๋ง


ภาพ : ภายในหมู่บ้านรวมไทย หลายหลังทำเป็นโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยว มีร้านอาหาร และของที่รลึกหลายร้าน ที่นี่จะมีชาวเขาอยู่รวมกันหลายเผ่า และเป็นข้อตกลงกันที่จะไม่นำไฟฟ้าเข่ามาในหมู่บ้าน ที่ตั้ง : บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๕ ตาบลหมอกจาแป่ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณ พิกัด LB 8656 ความสูงจากระดับน้าทะเล 1,200 เมตร 

เดินทางจากตัวจังหวัดไปยัง ศูนย์รวมไทยไปตามถนนสายแม่ฮ่องสอน – ปาย ( ทางหลวงหมายเลข 1095 ) ถึง กิโลเมตรที่ 10 เลี้ยวซ้ายไปตามถนน ร.พ.ช. ถึงสามแยกบ้านหมอกจำแป่ เลี้ยวซ้าย ไปตาม ถนนสายบ้านหมอกจำแป่ – บ้านห้วยขาน- บ้านหมอกจาแป่ – บ้านห้วยมะเขือส้ม จนถึง ศูนย์ฯ รวมระยะทาง 45 กิโลเมตร 

สภาพพื้นที่ : ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเล็กๆ ระหว่างภูเขาสูง มีทางน้าไหลสายสั้นๆไหลผ่าน หลายสาย ที่สาคัญคือ ห้วยปางตอง และห้วยมะเขือส้ม มีพื้นที่ทาการเกษตร โดย เฉลี่ย ร้อยละ 10 ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขา จานวน 2 เผ่า คือ ไทยใหญ่ และปะโอ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการ เกษตรกรรม และ รับจ้างทั่วไป 

ภารกิจ : 
1. เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
2. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป 
3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ให้เกิดขึ้นตามแนวชายแดน โดยใช้กำลังประชาชนให้มีส่วนร่วมกับหน่วยทหาร
ประเภทบทความ: